Bel

+31 75 6150 384

Algemene voorwaarden

versie 1, 1 mei 2014

1. Esen Advocatuur is een eenmanszaak met één werkzame advocaat. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degenen die voor Esen Advocatuur werk-zaam zijn of waren, alsmede derden als hierna genoemd onder 3.

2. Alle opdrachten van cliënten worden geacht te zijn neerge-legd in een overeenkomst van opdracht met de advocaat. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aan-vaarding ervan door de advocaat en nadat betaling van het verlangde voorschot en een door opdrachtgever getekende overeenkomst door de advocaat is ontvangen. Derden kun-nen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Alle opdrach-ten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgevers. De cliënt stemt ermee in dat in voorkomende gevallen een ver-vangende advocaat diensten verricht (bij voorbeeld bij af-wezigheid van de advocaat of bij bijzondere deskundig-heid). Ook kunnen derden worden ingeschakeld (bijvoor-beeld deurwaarders of andere deskundigen).

3. De advocaat zal bij de inschakeling van niet bij hem werk-zame derden (waaronder procureurs, buitenlandse advoca-ten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundi-gen, adviseurs of dienstverleners) de zorg van een goed op-drachtnemer in acht nemen. De advocaat is echter niet aan-sprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de op-drachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventue-le aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

4. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het be-drag dat krachtens de door Esen Advocatuur afgesloten be-roepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijk eigen risico. Esen Advocatuur heeft een be-roepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedragen die de door de Nederlandse Orde van Advocaten op de datum van vaststelling van deze voorwaarden voorgeschreven bedra-gen ruimschoots te boven gaan.

5. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitke-ring plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de advocaat (uit welken hoofde dan ook) beperkt tot het door de advo-caat in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte en betaalde honorarium, tot een maximum van € 450.000. Alle aanspraken vervallen, indien deze niet – on-der overlegging van alle relevante bewijsstukken – schrifte-lijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de advocaat binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak baseert de opdrachtgever respectievelijk de der-de bekend geraakt waren of redelijkerwijze konden zijn.

6. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat voor alle aanspraken van derden en is op eerste verzoek gehouden aan de advocaat
te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

7. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenig-vuldigd met het door de advocaat voor de betreffende op-dracht vast te stellen uurtarief. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschot-ten (griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkos-ten, alsmede – indien van toepassing – kosten van derden). Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti-, tele-foon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van 5% van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle be-dragen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.). Tenzij anders overeengekomen factureert de advocaat in principe iedere ka-lendermaand. De advocaat kan voor de aanvang van de op-dracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen of tij-dens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal de advocaat de werk-zaamheden dienen aan te vangen resp. voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

8. Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verre-kening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan de advocaat zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd, alsmede de incassokosten, be-rekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

9. Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met on-middellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De op-drachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

10. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De advocaat is niet aansprakelijk voor de on-juiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertra-ging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van data-verkeer.

11. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door de advocaat van Esen Advocatuur aanvaarde of te aanvaarden opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten. Inge-val van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bin-dend. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar in de van de opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwe-zen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

12. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en de ad-vocaat is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle geschil-len zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, te dezen als de bevoegde rechter aangewezen.